«زیتون» 13 ساله زنجان، امسال به بار می‌نشیند؟

«زیتون» 13 ساله زنجان، امسال به بار می‌نشیند؟
ورزشگاه ۱۵ هزار نفری در حال ساخت زیتون زنجان در کنار مجموعه تفریحی گردشگری گاوازنگ که احداث آن در سال 1384 تصویب و کار عملیات ساخت آن نیز از سال 1385 آغاز شده، بعد از 13 سال هنوز نیمه‌کاره است.

«زیتون» 13 ساله زنجان، امسال به بار می‌نشیند؟

ورزشگاه ۱۵ هزار نفری در حال ساخت زیتون زنجان در کنار مجموعه تفریحی گردشگری گاوازنگ که احداث آن در سال 1384 تصویب و کار عملیات ساخت آن نیز از سال 1385 آغاز شده، بعد از 13 سال هنوز نیمه‌کاره است.
«زیتون» 13 ساله زنجان، امسال به بار می‌نشیند؟

View more posts from this author