زیرساخت‌های آموزش مجازی وزارت بهداشت آماده‌ شده است

زیرساخت‌های آموزش مجازی وزارت بهداشت آماده‌ شده است
رئیس مرکز امور هیات‌ علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: آموزش مجاری یکی از جدی‌ترین راهبردهای وزارت بهداشت بوده و زیرساخت‌های آن با هزینه زیاد ایجاد شده است.

زیرساخت‌های آموزش مجازی وزارت بهداشت آماده‌ شده است

رئیس مرکز امور هیات‌ علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: آموزش مجاری یکی از جدی‌ترین راهبردهای وزارت بهداشت بوده و زیرساخت‌های آن با هزینه زیاد ایجاد شده است.
زیرساخت‌های آموزش مجازی وزارت بهداشت آماده‌ شده است

View more posts from this author