زیرساخت‌های اقتصادی برای حمایت از تولید داخل توسعه یابد

زیرساخت‌های اقتصادی برای حمایت از تولید داخل توسعه یابد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان زنجان با تاکید بر اینکه زیرساخت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف برای تحقق و شکل دادن به حمایت از تولید داخلی باید توسعه پیدا کند، گفت: جلوگیری از قاچاق و ممنوعیت واردات محصولات مشابه تولید شده در کشور نیز باید مورد توجه مسؤولان قرار گیرد.

زیرساخت‌های اقتصادی برای حمایت از تولید داخل توسعه یابد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان زنجان با تاکید بر اینکه زیرساخت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف برای تحقق و شکل دادن به حمایت از تولید داخلی باید توسعه پیدا کند، گفت: جلوگیری از قاچاق و ممنوعیت واردات محصولات مشابه تولید شده در کشور نیز باید مورد توجه مسؤولان قرار گیرد.
زیرساخت‌های اقتصادی برای حمایت از تولید داخل توسعه یابد

View more posts from this author