ساختمان اداره استاندارد رفسنجان استاندارد نیست

ساختمان اداره استاندارد رفسنجان استاندارد نیست
فرماندار رفسنجان گفت: رفسنجان نخستین شهرستان دارای اداره استاندارد در کشور است، اما ساختمان این اداره استاندارد نیست و با کمبود نیرو مواجه است.

ساختمان اداره استاندارد رفسنجان استاندارد نیست

فرماندار رفسنجان گفت: رفسنجان نخستین شهرستان دارای اداره استاندارد در کشور است، اما ساختمان این اداره استاندارد نیست و با کمبود نیرو مواجه است.
ساختمان اداره استاندارد رفسنجان استاندارد نیست

موزیک سرا

View more posts from this author