ساخت انبار و سردخانه به ظرفیت 120 هزار تن در اردبیل

ساخت انبار و سردخانه به ظرفیت 120 هزار تن در اردبیل
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: مجوز احداث و راه‌اندازی انبار و سردخانه به ظرفیت 120 هزار تن در اردبیل صادر شده است.

ساخت انبار و سردخانه به ظرفیت 120 هزار تن در اردبیل

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: مجوز احداث و راه‌اندازی انبار و سردخانه به ظرفیت 120 هزار تن در اردبیل صادر شده است.
ساخت انبار و سردخانه به ظرفیت 120 هزار تن در اردبیل

روزنامه ایران

View more posts from this author