ساخت اولین ساعت آفتابی در هرمزگان

ساخت اولین ساعت آفتابی در هرمزگان
مدیر بندر شهید باهنر گفت: اولین ساعت آفتابی استان هرمزگان در اسکله حقانی شهر بندرعباس ساخته و بهره‌برداری شد.

ساخت اولین ساعت آفتابی در هرمزگان

مدیر بندر شهید باهنر گفت: اولین ساعت آفتابی استان هرمزگان در اسکله حقانی شهر بندرعباس ساخته و بهره‌برداری شد.
ساخت اولین ساعت آفتابی در هرمزگان

عکس

View more posts from this author