ساخت بیش از 30 بیمارستان در سطح کشور هدف‌گذاری شده است

ساخت بیش از 30 بیمارستان در سطح کشور هدف‌گذاری شده است
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت بیش از 30 بیمارستان با بیش از 5 هزار و 200 تخت در سطح کشور هدف‌گذاری شده است.

ساخت بیش از 30 بیمارستان در سطح کشور هدف‌گذاری شده است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت بیش از 30 بیمارستان با بیش از 5 هزار و 200 تخت در سطح کشور هدف‌گذاری شده است.
ساخت بیش از 30 بیمارستان در سطح کشور هدف‌گذاری شده است

View more posts from this author