ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی در بردسکن قطعی است

ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی در بردسکن قطعی است
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی در شهرستان بردسکن قطعی است و تمام چارچوب‌های تخصصی آن تأیید شده است.

ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی در بردسکن قطعی است

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی در شهرستان بردسکن قطعی است و تمام چارچوب‌های تخصصی آن تأیید شده است.
ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی در بردسکن قطعی است

View more posts from this author