ساخت خانه ناایمن خلاف دستورات اسلام است/ قبر را هم باید محکم ساخت

ساخت خانه ناایمن خلاف دستورات اسلام است/ قبر را هم باید محکم ساخت
یکی از مراجع تقلید گفت: اسلام تأکید می‌کند قبری را که برای مرده می‌سازیم هم باید محکم بسازیم، بنابراین ساختن خانه‌ای که با زلزله چند ریشتری خراب شود، خلاف رویکرد و دستورات اسلام است.

ساخت خانه ناایمن خلاف دستورات اسلام است/ قبر را هم باید محکم ساخت

یکی از مراجع تقلید گفت: اسلام تأکید می‌کند قبری را که برای مرده می‌سازیم هم باید محکم بسازیم، بنابراین ساختن خانه‌ای که با زلزله چند ریشتری خراب شود، خلاف رویکرد و دستورات اسلام است.
ساخت خانه ناایمن خلاف دستورات اسلام است/ قبر را هم باید محکم ساخت

View more posts from this author