ساخت سدهای معیشتی و روستایی را تسریع می‌کنیم

ساخت سدهای معیشتی و روستایی را تسریع می‌کنیم
فرماندار خلخال گفت: ساخت سدهای معیشتی و روستایی را تسریع خواهیم کرد.

ساخت سدهای معیشتی و روستایی را تسریع می‌کنیم

فرماندار خلخال گفت: ساخت سدهای معیشتی و روستایی را تسریع خواهیم کرد.
ساخت سدهای معیشتی و روستایی را تسریع می‌کنیم

استخدام

View more posts from this author