ساخت مدرسه محله‌محور سیاست جدید دولت است

ساخت مدرسه محله‌محور سیاست جدید دولت است
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای‌جدید با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم تا از طریق همکاری دیگر دستگاه‌ها، خدمات زیربنایی و رو بنایی را در پروژه‌های مسکن مهر برای مردم فراهم کنیم، گفت: ساخت مدرسه محله‌محور سیاست جدید دولت است.

ساخت مدرسه محله‌محور سیاست جدید دولت است

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای‌جدید با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم تا از طریق همکاری دیگر دستگاه‌ها، خدمات زیربنایی و رو بنایی را در پروژه‌های مسکن مهر برای مردم فراهم کنیم، گفت: ساخت مدرسه محله‌محور سیاست جدید دولت است.
ساخت مدرسه محله‌محور سیاست جدید دولت است

View more posts from this author