ساخت 400 پروژه خدماتی درمانی 2 سال گذشته در مازندران

ساخت 400 پروژه خدماتی درمانی 2 سال گذشته در مازندران
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از ساخت 400 پروژه خدماتی درمانی در این استان در دو سال گذشته خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین کارها نیز افتتاح 150 خانه بهداشت روستایی در سال گذشته بوده است.

ساخت 400 پروژه خدماتی درمانی 2 سال گذشته در مازندران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از ساخت 400 پروژه خدماتی درمانی در این استان در دو سال گذشته خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین کارها نیز افتتاح 150 خانه بهداشت روستایی در سال گذشته بوده است.
ساخت 400 پروژه خدماتی درمانی 2 سال گذشته در مازندران

فروش بک لینک

تکنولوژی جدید

View more posts from this author