سارقان حساب مالی سالخوردگان در محلات دستگیر شدند

سارقان حساب مالی سالخوردگان در محلات دستگیر شدند
رئیس پلیس شهرستان محلات گفت: افرادی که به بهانه کمک به سالخوردگان حساب مالی آنها را خالی می‌کردند، با تلاش ماموران انتظامی شناسایی و دستگیر شدند.

سارقان حساب مالی سالخوردگان در محلات دستگیر شدند

رئیس پلیس شهرستان محلات گفت: افرادی که به بهانه کمک به سالخوردگان حساب مالی آنها را خالی می‌کردند، با تلاش ماموران انتظامی شناسایی و دستگیر شدند.
سارقان حساب مالی سالخوردگان در محلات دستگیر شدند

View more posts from this author