ساعت 13 منطقه بمباران شیمیایی شد، تا یک بامداد سر پستم بودم/ اگر جنگ شود باز به میدان می‌روم

ساعت 13 منطقه بمباران شیمیایی شد، تا یک بامداد سر پستم بودم/ اگر جنگ شود باز به میدان می‌روم
جانباز 70 درصدی که به همراه دختر خود در رشته حقوق دانشگاه آزاد همدان کسب علم می‌‏کند، عنوان کرد: ساعت 13 منطقه را بمباران شیمیایی کردند و من به خاطر ادای وظیفه، تا ساعت یک بامداد در محل بودم، سرانجام با دستور فرماندهی، ساعت 2 نیمه شب، از محل عقب‌نشینی کردیم.

ساعت 13 منطقه بمباران شیمیایی شد، تا یک بامداد سر پستم بودم/ اگر جنگ شود باز به میدان می‌روم

جانباز 70 درصدی که به همراه دختر خود در رشته حقوق دانشگاه آزاد همدان کسب علم می‌‏کند، عنوان کرد: ساعت 13 منطقه را بمباران شیمیایی کردند و من به خاطر ادای وظیفه، تا ساعت یک بامداد در محل بودم، سرانجام با دستور فرماندهی، ساعت 2 نیمه شب، از محل عقب‌نشینی کردیم.
ساعت 13 منطقه بمباران شیمیایی شد، تا یک بامداد سر پستم بودم/ اگر جنگ شود باز به میدان می‌روم

View more posts from this author