ساغلام منتظر تراکتور نماند

ساغلام منتظر تراکتور نماند
سرمربی فصل گذشته تیم تراکتورسازی هدایت تیمی از کشور ترکیه را برعهده گرفت.

ساغلام منتظر تراکتور نماند

سرمربی فصل گذشته تیم تراکتورسازی هدایت تیمی از کشور ترکیه را برعهده گرفت.
ساغلام منتظر تراکتور نماند

View more posts from this author