سالانه 16 هزار نفر قربانی جاده‌ها می‌شوند/ استراحتگاه‌های بین‌راهی در محور تهران ـ مشهد افزایش یابد

سالانه 16 هزار نفر قربانی جاده‌ها می‌شوند/ استراحتگاه‌های بین‌راهی در محور تهران ـ مشهد افزایش یابد
جانشین فرمانده ناجا گفت: بر اساس آخرین آمارها سالانه 16 هزار نفر در سوانح جاده‌ای قربانی می‌شوند.

سالانه 16 هزار نفر قربانی جاده‌ها می‌شوند/ استراحتگاه‌های بین‌راهی در محور تهران ـ مشهد افزایش یابد

جانشین فرمانده ناجا گفت: بر اساس آخرین آمارها سالانه 16 هزار نفر در سوانح جاده‌ای قربانی می‌شوند.
سالانه 16 هزار نفر قربانی جاده‌ها می‌شوند/ استراحتگاه‌های بین‌راهی در محور تهران ـ مشهد افزایش یابد

View more posts from this author