سالانه 25 تا 30 هزار معلول در کشور متولد می‌شوند

سالانه 25 تا 30 هزار معلول در کشور متولد می‌شوند
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: سالانه 25 تا 30 هزار معلول در کشور متولد می‌شوند و بنا داریم با اجرای طرح غربالگری ژنتیک از تولد معلولان در کشور جلوگیری کنیم.

سالانه 25 تا 30 هزار معلول در کشور متولد می‌شوند

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: سالانه 25 تا 30 هزار معلول در کشور متولد می‌شوند و بنا داریم با اجرای طرح غربالگری ژنتیک از تولد معلولان در کشور جلوگیری کنیم.
سالانه 25 تا 30 هزار معلول در کشور متولد می‌شوند

View more posts from this author