سامانه «سامد» مطالبات مردم در سفر رئیس جمهور به کرمان را دریافت می‌کند

سامانه «سامد» مطالبات مردم در سفر رئیس جمهور به کرمان را دریافت می‌کند
مدیرکل بازرسی استانداری کرمان گفت: درخواست‌های مردم در سفر رئیس جمهور به کرمان از طریق سامانه «سامد» پیگیری می‌شود.

سامانه «سامد» مطالبات مردم در سفر رئیس جمهور به کرمان را دریافت می‌کند

مدیرکل بازرسی استانداری کرمان گفت: درخواست‌های مردم در سفر رئیس جمهور به کرمان از طریق سامانه «سامد» پیگیری می‌شود.
سامانه «سامد» مطالبات مردم در سفر رئیس جمهور به کرمان را دریافت می‌کند

فروش بک لینک

پرس نیوز

View more posts from this author