سانحه جان باختن سربازان مدافع عزت و امنیت کشور حادثه اسفناک و تلخی بود

سانحه جان باختن سربازان مدافع عزت و امنیت کشور حادثه اسفناک و تلخی بود
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: سانحه تصادف و درگذشت تعدادی از سربازان مدافع عزت و امنیت کشور را تسلیت گفته و این حادثه را حادثه تلخ و اسفناک توصیف کرد.

سانحه جان باختن سربازان مدافع عزت و امنیت کشور حادثه اسفناک و تلخی بود

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: سانحه تصادف و درگذشت تعدادی از سربازان مدافع عزت و امنیت کشور را تسلیت گفته و این حادثه را حادثه تلخ و اسفناک توصیف کرد.
سانحه جان باختن سربازان مدافع عزت و امنیت کشور حادثه اسفناک و تلخی بود

فانتزی

View more posts from this author