سایه اعتراض مردم به اجرای طرح پرورش ماهی بر مراسم افتتاح سد حوضیان

سایه اعتراض مردم به اجرای طرح پرورش ماهی بر مراسم افتتاح سد حوضیان
مردم و مسئولان الیگودرزی نسبت به اجرای طرح پرورش ماهی بر روی سد حوضیان اعتراض کردند.

سایه اعتراض مردم به اجرای طرح پرورش ماهی بر مراسم افتتاح سد حوضیان

مردم و مسئولان الیگودرزی نسبت به اجرای طرح پرورش ماهی بر روی سد حوضیان اعتراض کردند.
سایه اعتراض مردم به اجرای طرح پرورش ماهی بر مراسم افتتاح سد حوضیان

آپدیت نود 32 خودکار

car

View more posts from this author