سایه سنگین رکود در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال/ دولت در تحقق وعده‌های رفع رکودی خود به مردم ناکام ماند

سایه سنگین رکود در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال/ دولت در تحقق وعده‌های رفع رکودی خود به مردم ناکام ماند
نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به وجود رکود در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: دولت در تحقق وعده‌های رهایی از رکودی خود به مردم ناکام مانده است.

سایه سنگین رکود در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال/ دولت در تحقق وعده‌های رفع رکودی خود به مردم ناکام ماند

نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به وجود رکود در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: دولت در تحقق وعده‌های رهایی از رکودی خود به مردم ناکام مانده است.
سایه سنگین رکود در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال/ دولت در تحقق وعده‌های رفع رکودی خود به مردم ناکام ماند

View more posts from this author