ستاد مقابله با شرارت‌های آمریکا توسط دولت تشکیل شود

ستاد مقابله با شرارت‌های آمریکا توسط دولت تشکیل شود
امام جمعه اهواز گفت: دولت ستاد مقابله با شرارت آمریکایی ها را در مرکز اقتصادی دولت تشکیل و وزارت خارجه باید به این مسئله کمک کند.

ستاد مقابله با شرارت‌های آمریکا توسط دولت تشکیل شود

امام جمعه اهواز گفت: دولت ستاد مقابله با شرارت آمریکایی ها را در مرکز اقتصادی دولت تشکیل و وزارت خارجه باید به این مسئله کمک کند.
ستاد مقابله با شرارت‌های آمریکا توسط دولت تشکیل شود

View more posts from this author