«سجادیه» روستایی بدون مردم سیگاری و قلیانی / سجادیه زمین ورزشی ندارد

«سجادیه» روستایی بدون مردم سیگاری و قلیانی / سجادیه زمین ورزشی ندارد
روستای سجادیه از دیرباز مهد دانش و فضیلت بوده و به گفته قدیمی‌ها حوزه علمیه بردخون مدتی در این روستا فعالیت می‌کرده و بزرگانی از این روستا بر خواسته‌اند که منشأ خیر و برکت هستند، با این وجود این روستا از داشتن زمین ورزشی محروم است.

«سجادیه» روستایی بدون مردم سیگاری و قلیانی / سجادیه زمین ورزشی ندارد

روستای سجادیه از دیرباز مهد دانش و فضیلت بوده و به گفته قدیمی‌ها حوزه علمیه بردخون مدتی در این روستا فعالیت می‌کرده و بزرگانی از این روستا بر خواسته‌اند که منشأ خیر و برکت هستند، با این وجود این روستا از داشتن زمین ورزشی محروم است.
«سجادیه» روستایی بدون مردم سیگاری و قلیانی / سجادیه زمین ورزشی ندارد

خرید بک لینک

فانتزی

View more posts from this author