سجاد مردانی مسافر ویتنام شد

سجاد مردانی مسافر ویتنام شد
ترکیب تیم ملی تکواندو برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شد که اصفهان تنها یک نماینده در این رقابت‌ها خواهد داشت.

سجاد مردانی مسافر ویتنام شد

ترکیب تیم ملی تکواندو برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شد که اصفهان تنها یک نماینده در این رقابت‌ها خواهد داشت.
سجاد مردانی مسافر ویتنام شد

View more posts from this author