سدسازی‌های بدون مطالعه سبب بحران‌های زیست محیطی شده است

سدسازی‌های بدون مطالعه سبب بحران‌های زیست محیطی شده است
معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش بیان اینکه در سیاست‌های ملی نیز اشتباهاتی رخ داده است، گفت: سدسازی‌های بدون مطالعه امروز سبب بحران‌های زیست محیطی مانند دریاچه ارومیه و گرد و خاک در خوزستان و ریزگردهای نمک در شمال شد.

سدسازی‌های بدون مطالعه سبب بحران‌های زیست محیطی شده است

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش بیان اینکه در سیاست‌های ملی نیز اشتباهاتی رخ داده است، گفت: سدسازی‌های بدون مطالعه امروز سبب بحران‌های زیست محیطی مانند دریاچه ارومیه و گرد و خاک در خوزستان و ریزگردهای نمک در شمال شد.
سدسازی‌های بدون مطالعه سبب بحران‌های زیست محیطی شده است

View more posts from this author