سرانه مصرف روغن در ایران 19 کیلوگرم است/ آمار مصرف در ایران بالاتر از میانگین جهانی است

سرانه مصرف روغن در ایران 19 کیلوگرم است/ آمار مصرف در ایران بالاتر از میانگین جهانی است
معاون فنی طرح توسعه کشت دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید در مصرف سرانه روغن در کشور یک بازنگری صورت گیرد، گفت: سرانه مصرف روغن در جهان 12 کیلوگرم است، در حالی که در ایران سرانه مصرف 19 کیلوگرم است.

سرانه مصرف روغن در ایران 19 کیلوگرم است/ آمار مصرف در ایران بالاتر از میانگین جهانی است

معاون فنی طرح توسعه کشت دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید در مصرف سرانه روغن در کشور یک بازنگری صورت گیرد، گفت: سرانه مصرف روغن در جهان 12 کیلوگرم است، در حالی که در ایران سرانه مصرف 19 کیلوگرم است.
سرانه مصرف روغن در ایران 19 کیلوگرم است/ آمار مصرف در ایران بالاتر از میانگین جهانی است

View more posts from this author