سران فتنه 88 به خاطر اقدامات ظالمانه علیه نظام و مردم مجرم هستند

سران فتنه 88 به خاطر اقدامات ظالمانه علیه نظام و مردم مجرم هستند
امام جمعه ایلام گفت: سران فتنه 88 به علت اقدام ظالمانه علیه نظام و مردم مجرم هستند و باید مجازات شوند.

سران فتنه 88 به خاطر اقدامات ظالمانه علیه نظام و مردم مجرم هستند

امام جمعه ایلام گفت: سران فتنه 88 به علت اقدام ظالمانه علیه نظام و مردم مجرم هستند و باید مجازات شوند.
سران فتنه 88 به خاطر اقدامات ظالمانه علیه نظام و مردم مجرم هستند

View more posts from this author