سرباز دهه شصتی 240 میلیون ریال به حساب ارتش واریز کرد

سرباز دهه شصتی 240 میلیون ریال به حساب ارتش واریز کرد
مبلغ 240 میلیون ریال توسط یک سرباز منقضی خدمت دهه 60 به حساب ارتش بازگشت.

سرباز دهه شصتی 240 میلیون ریال به حساب ارتش واریز کرد

مبلغ 240 میلیون ریال توسط یک سرباز منقضی خدمت دهه 60 به حساب ارتش بازگشت.
سرباز دهه شصتی 240 میلیون ریال به حساب ارتش واریز کرد

View more posts from this author