سردار اشتری در گلزار شهدای ساری ادای احترام کرد

سردار اشتری در گلزار شهدای ساری ادای احترام کرد
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با حضور در گلزار شهدای شهرستان ساری به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

سردار اشتری در گلزار شهدای ساری ادای احترام کرد

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با حضور در گلزار شهدای شهرستان ساری به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.
سردار اشتری در گلزار شهدای ساری ادای احترام کرد

تلگرام

نخبگان

View more posts from this author