سردار حاجی‌زاده به جمع راهیان‌ نور پیوست

سردار حاجی‌زاده به جمع راهیان‌ نور پیوست
فرمانده هوا ـ فضای سپاه پاسداران با حضور در یادمان بیت‌المقدس به جمع راهیان‌ نور پیوست.

سردار حاجی‌زاده به جمع راهیان‌ نور پیوست

فرمانده هوا ـ فضای سپاه پاسداران با حضور در یادمان بیت‌المقدس به جمع راهیان‌ نور پیوست.
سردار حاجی‌زاده به جمع راهیان‌ نور پیوست

View more posts from this author