سردر باغ ملی؛ دروازه‌ای به تهران قدیم

سردر باغ ملی؛ دروازه‌ای به تهران قدیم
یکی از تماشایی‌ترین بناهای تاریخی تهران، سردر باغ ملی در خیابان امام خمینی (ره) است که دروازه‌ای به تهران قدیم محسوب می‌شود.

سردر باغ ملی؛ دروازه‌ای به تهران قدیم

یکی از تماشایی‌ترین بناهای تاریخی تهران، سردر باغ ملی در خیابان امام خمینی (ره) است که دروازه‌ای به تهران قدیم محسوب می‌شود.
سردر باغ ملی؛ دروازه‌ای به تهران قدیم

View more posts from this author