سرعت و سبقت غیرمجاز علت 42 درصد تصادفات کشور

سرعت و سبقت غیرمجاز علت 42 درصد تصادفات کشور
جانشین پلیس راهور ناجا گفت: سرعت و سبقت غیرمجاز علت 42 درصد تصادفات کشور در 6 روز گذشته بوده است.

سرعت و سبقت غیرمجاز علت 42 درصد تصادفات کشور

جانشین پلیس راهور ناجا گفت: سرعت و سبقت غیرمجاز علت 42 درصد تصادفات کشور در 6 روز گذشته بوده است.
سرعت و سبقت غیرمجاز علت 42 درصد تصادفات کشور

View more posts from this author