سرمازدگی؛ بلای دسترنج باغداران/ برف بهاری میوه‌های دماوند را چید

سرمازدگی؛ بلای دسترنج باغداران/ برف بهاری میوه‌های دماوند را چید
بارش برف و کاهش ناگهانی دما بلای دسترنج باغداران دماوندی شد و سرمازدگی تا صد درصد شکوفه‌های برخی از باغات شهرستان را از بین برد.

سرمازدگی؛ بلای دسترنج باغداران/ برف بهاری میوه‌های دماوند را چید

بارش برف و کاهش ناگهانی دما بلای دسترنج باغداران دماوندی شد و سرمازدگی تا صد درصد شکوفه‌های برخی از باغات شهرستان را از بین برد.
سرمازدگی؛ بلای دسترنج باغداران/ برف بهاری میوه‌های دماوند را چید

View more posts from this author