سرمایه‌گذاران از کودکان‌ بی‌سرپرست عنبرآبادی حمایت کنند

سرمایه‌گذاران از کودکان‌ بی‌سرپرست عنبرآبادی حمایت کنند
رئیس دادگستری عنبرآباد گفت: سرمایه‌گذاران به کمک موسسه خیریه بیایند تا کودکان بی‌سرپرست در این مکان‌ها با بهترین امکانات زندگی و آینده‌ای موفق و روشن برای خود ترسیم کنند.

سرمایه‌گذاران از کودکان‌ بی‌سرپرست عنبرآبادی حمایت کنند

رئیس دادگستری عنبرآباد گفت: سرمایه‌گذاران به کمک موسسه خیریه بیایند تا کودکان بی‌سرپرست در این مکان‌ها با بهترین امکانات زندگی و آینده‌ای موفق و روشن برای خود ترسیم کنند.
سرمایه‌گذاران از کودکان‌ بی‌سرپرست عنبرآبادی حمایت کنند

عکس

خرم خبر

View more posts from this author