سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در پتروشیمی تبریز

سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در پتروشیمی تبریز
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در پتروشیمی تبریز خبر داد.

سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در پتروشیمی تبریز

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در پتروشیمی تبریز خبر داد.
سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در پتروشیمی تبریز

View more posts from this author