سرما به بیش از ۷۷ درصد باغات قزوین خسارت وارد کرد

سرما به بیش از ۷۷ درصد باغات قزوین خسارت وارد کرد
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: سرمازدگی به بیش از ۷۷ درصد محصولات باغی استان قزوین خسارت وارد کرده است.

سرما به بیش از ۷۷ درصد باغات قزوین خسارت وارد کرد

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: سرمازدگی به بیش از ۷۷ درصد محصولات باغی استان قزوین خسارت وارد کرده است.
سرما به بیش از ۷۷ درصد باغات قزوین خسارت وارد کرد

View more posts from this author