سرمربی پدیده و باشگاه مشکی‌پوشان جریمه شدند

سرمربی پدیده و باشگاه مشکی‌پوشان جریمه شدند
آرای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام شد که بر این اساس سرمربی پدیده و باشگاه مشکی‌پوشان به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.

سرمربی پدیده و باشگاه مشکی‌پوشان جریمه شدند

آرای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام شد که بر این اساس سرمربی پدیده و باشگاه مشکی‌پوشان به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.
سرمربی پدیده و باشگاه مشکی‌پوشان جریمه شدند

View more posts from this author