سرنشینان هواپیمای ترکیه‌ای جان باخته‌اند/ نخستین تصاویر از هواپیمای حادثه دیده ترکیه‌ای/ همه سرنشینان هواپیما ترکیه‌ای هستند

سرنشینان هواپیمای ترکیه‌ای جان باخته‌اند/ نخستین تصاویر از هواپیمای حادثه دیده ترکیه‌ای/ همه سرنشینان هواپیما ترکیه‌ای هستند
همه سرنشینان هواپیمای ترکیه‌ای جان باخته‌اند.

سرنشینان هواپیمای ترکیه‌ای جان باخته‌اند/ نخستین تصاویر از هواپیمای حادثه دیده ترکیه‌ای/ همه سرنشینان هواپیما ترکیه‌ای هستند

همه سرنشینان هواپیمای ترکیه‌ای جان باخته‌اند.
سرنشینان هواپیمای ترکیه‌ای جان باخته‌اند/ نخستین تصاویر از هواپیمای حادثه دیده ترکیه‌ای/ همه سرنشینان هواپیما ترکیه‌ای هستند

View more posts from this author