سرنوشت مبهم کودکان در هجوم ریزگردها و انتقال آب/ تدبیر دولت آرزوست

سرنوشت مبهم کودکان در هجوم ریزگردها و انتقال آب/ تدبیر دولت آرزوست
امروز باز هم یورش وحشیانه خاک نفس‌های بریده کارون و نفس‌های نیمه‌جان اروند را تازیانه زد، تازیانه‌ای که در بی‌تدبیری‌های گذشته‌های نه چندان دور و امروزهای پرهیاهو همچنان بوی خاک می‌دهد.

سرنوشت مبهم کودکان در هجوم ریزگردها و انتقال آب/ تدبیر دولت آرزوست

امروز باز هم یورش وحشیانه خاک نفس‌های بریده کارون و نفس‌های نیمه‌جان اروند را تازیانه زد، تازیانه‌ای که در بی‌تدبیری‌های گذشته‌های نه چندان دور و امروزهای پرهیاهو همچنان بوی خاک می‌دهد.
سرنوشت مبهم کودکان در هجوم ریزگردها و انتقال آب/ تدبیر دولت آرزوست

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author