سرنوشت پاس در انتظار تصمیم 1+5/ خرید امتیاز لیگ دسته اول یا دوم، مسأله این است!

سرنوشت پاس در انتظار تصمیم 1+5/ خرید امتیاز لیگ دسته اول یا دوم، مسأله این است!
این روزها پاسی‌ها در سرگیجه کامل به سر می‌برند و هنوز تکلیف خود را برای ادامه از لیگ دسته سوم یا خرید امتیاز دسته اولی نمی‌دانند، مسأله‌ای که تنها باعث از دست دادن زمان می‌شود.

سرنوشت پاس در انتظار تصمیم 1+5/ خرید امتیاز لیگ دسته اول یا دوم، مسأله این است!

این روزها پاسی‌ها در سرگیجه کامل به سر می‌برند و هنوز تکلیف خود را برای ادامه از لیگ دسته سوم یا خرید امتیاز دسته اولی نمی‌دانند، مسأله‌ای که تنها باعث از دست دادن زمان می‌شود.
سرنوشت پاس در انتظار تصمیم 1+5/ خرید امتیاز لیگ دسته اول یا دوم، مسأله این است!

View more posts from this author