سرنوشت کوروش در کجای تاریخ آمده است؟/ مدعیان، مستندات 7 آبان را نشان دهند

سرنوشت کوروش در کجای تاریخ آمده است؟/ مدعیان، مستندات 7 آبان را نشان دهند
امام‌ جمعه شیراز با بیان اینکه مناسبت جعلی 7 آبان به‌ عنوان روز کوروش در تورات اسرائیلی مطرح‌ شده و هیچ منبع موثقی ندارد، گفت: مردم فریب جریان‌سازی دروغین رسانه‌های غربی را نخورند.

سرنوشت کوروش در کجای تاریخ آمده است؟/ مدعیان، مستندات 7 آبان را نشان دهند

امام‌ جمعه شیراز با بیان اینکه مناسبت جعلی 7 آبان به‌ عنوان روز کوروش در تورات اسرائیلی مطرح‌ شده و هیچ منبع موثقی ندارد، گفت: مردم فریب جریان‌سازی دروغین رسانه‌های غربی را نخورند.
سرنوشت کوروش در کجای تاریخ آمده است؟/ مدعیان، مستندات 7 آبان را نشان دهند

View more posts from this author