سرپل‌ذهاب پس از زلزله ٥.٣ ريشترى

سرپل‌ذهاب پس از زلزله ٥.٣ ريشترى
وضعیت منطقه سرپل‌ذهاب پس از وقوع زلزله ۵.۳ ریشتری صبح يكشنبه دوازدهم در شرایط عادی است و مردم در آرامش به زندگی روزمره خود مشغول هستند.

سرپل‌ذهاب پس از زلزله ٥.٣ ريشترى

وضعیت منطقه سرپل‌ذهاب پس از وقوع زلزله ۵.۳ ریشتری صبح يكشنبه دوازدهم در شرایط عادی است و مردم در آرامش به زندگی روزمره خود مشغول هستند.
سرپل‌ذهاب پس از زلزله ٥.٣ ريشترى

View more posts from this author