سریال ستارخان سناریوی ذهنی نیست و عین واقعیت است/ سردار ملی شخصیتی ملی دارد+ فیلم

سریال ستارخان سناریوی ذهنی نیست و عین واقعیت است/ سردار ملی شخصیتی ملی دارد+ فیلم
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با بیان اینکه اگر می‌گویم نقش آذربایجان باید در همه ابعاد بیان شود یک واقعیت و یک نیاز بزرگ در جامعه است گفت: سریال ستارخان سناریوی ساخته ذهن نیست و عین واقعیت است.

سریال ستارخان سناریوی ذهنی نیست و عین واقعیت است/ سردار ملی شخصیتی ملی دارد+ فیلم

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با بیان اینکه اگر می‌گویم نقش آذربایجان باید در همه ابعاد بیان شود یک واقعیت و یک نیاز بزرگ در جامعه است گفت: سریال ستارخان سناریوی ساخته ذهن نیست و عین واقعیت است.
سریال ستارخان سناریوی ذهنی نیست و عین واقعیت است/ سردار ملی شخصیتی ملی دارد+ فیلم

View more posts from this author