سریع‌ترین دونده ایران و آسیا به مسابقات جهانی راه یافت

سریع‌ترین دونده ایران و آسیا به مسابقات جهانی راه یافت
رئیس اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه گفت: حسن تفتیان سریع‌ترین دونده ایران و آسیا به مرحله فینال مسابقات جهانی راه یافت.

سریع‌ترین دونده ایران و آسیا به مسابقات جهانی راه یافت

رئیس اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه گفت: حسن تفتیان سریع‌ترین دونده ایران و آسیا به مرحله فینال مسابقات جهانی راه یافت.
سریع‌ترین دونده ایران و آسیا به مسابقات جهانی راه یافت

View more posts from this author