سطح مرطوب شده کانون‌های فوق بحرانی ریزگردها زیر 5 هکتار است/ اقدام نمایشی دولت در آبیاری تالاب منصوریه

سطح مرطوب شده کانون‌های فوق بحرانی ریزگردها زیر 5 هکتار است/ اقدام نمایشی دولت در آبیاری تالاب منصوریه
نماینده خوزستان در شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: با اطمینان می‌گویم سطح مرطوب شده و مرطوب مانده از کانون‌های فوق بحرانی ریزگرد خیز که به وسعت ده‌ها هزار هکتار بوده، زیر 5 هکتار است.

سطح مرطوب شده کانون‌های فوق بحرانی ریزگردها زیر 5 هکتار است/ اقدام نمایشی دولت در آبیاری تالاب منصوریه

نماینده خوزستان در شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: با اطمینان می‌گویم سطح مرطوب شده و مرطوب مانده از کانون‌های فوق بحرانی ریزگرد خیز که به وسعت ده‌ها هزار هکتار بوده، زیر 5 هکتار است.
سطح مرطوب شده کانون‌های فوق بحرانی ریزگردها زیر 5 هکتار است/ اقدام نمایشی دولت در آبیاری تالاب منصوریه

View more posts from this author