سطح هوشیاری علامه حسن‌زاده آملی کاملا طبیعی است/ وضعیت جسمی علامه خوب گزارش شد

سطح هوشیاری علامه حسن‌زاده آملی کاملا طبیعی است/ وضعیت جسمی علامه خوب گزارش شد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه وضعیت جسمی حضرت آیت‌الله حسن‌زاده آملی خوب و ثابت گزارش شده است، گفت: در حال حاضر هوشیاری ایشان کاملا طبیعی است.

سطح هوشیاری علامه حسن‌زاده آملی کاملا طبیعی است/ وضعیت جسمی علامه خوب گزارش شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه وضعیت جسمی حضرت آیت‌الله حسن‌زاده آملی خوب و ثابت گزارش شده است، گفت: در حال حاضر هوشیاری ایشان کاملا طبیعی است.
سطح هوشیاری علامه حسن‌زاده آملی کاملا طبیعی است/ وضعیت جسمی علامه خوب گزارش شد

View more posts from this author