سطح 4 رشته فقه و فرهنگ جهاد راه‌اندازی می‌شود

سطح 4 رشته فقه و فرهنگ جهاد راه‌اندازی می‌شود
معاون برنامه‌ریزی و پایش مرکز تخصصی امام خامنه‌ای از راه‌اندازی سطح چهار رشته فقه و فرهنگ جهاد در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

سطح 4 رشته فقه و فرهنگ جهاد راه‌اندازی می‌شود

معاون برنامه‌ریزی و پایش مرکز تخصصی امام خامنه‌ای از راه‌اندازی سطح چهار رشته فقه و فرهنگ جهاد در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
سطح 4 رشته فقه و فرهنگ جهاد راه‌اندازی می‌شود

View more posts from this author