سفارش آیت‌الله جوادی آملی به طلاب و دانشجویان

سفارش آیت‌الله جوادی آملی به طلاب و دانشجویان
استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: خدا فرموده است که من به بهترین وجه خلق کردم، شما که خلیفه من هستید به بهترین وجه زندگی کنید، به بهترین وجه حوزه و دانشگاه را اداره کنید، به بهترین وجه جامعه را اداره کنید، به بهترین وجه از عمرتان استفاده کنید.

سفارش آیت‌الله جوادی آملی به طلاب و دانشجویان

استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: خدا فرموده است که من به بهترین وجه خلق کردم، شما که خلیفه من هستید به بهترین وجه زندگی کنید، به بهترین وجه حوزه و دانشگاه را اداره کنید، به بهترین وجه جامعه را اداره کنید، به بهترین وجه از عمرتان استفاده کنید.
سفارش آیت‌الله جوادی آملی به طلاب و دانشجویان

View more posts from this author