سفر دولت به هرمزگان فرصتی برای بیان خدمات نظام است

سفر دولت به هرمزگان فرصتی برای بیان خدمات نظام است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: سفر دولت به استان هرمزگان فرصتی برای بیان خدمات نظام است.

سفر دولت به هرمزگان فرصتی برای بیان خدمات نظام است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: سفر دولت به استان هرمزگان فرصتی برای بیان خدمات نظام است.
سفر دولت به هرمزگان فرصتی برای بیان خدمات نظام است
(“false”===a.adult

View more posts from this author