سفر 6000 کیلومتری دوچرخه‌سوار نایینی در کنار قبور شهدا پایان یافت

سفر 6000 کیلومتری دوچرخه‌سوار نایینی در کنار قبور شهدا پایان یافت
دوچرخه‌سوار نایینی سفر 6 هزار کیلومتری خود را در کنار قبور شهدای گمنام به پایان رساند.

سفر 6000 کیلومتری دوچرخه‌سوار نایینی در کنار قبور شهدا پایان یافت

دوچرخه‌سوار نایینی سفر 6 هزار کیلومتری خود را در کنار قبور شهدای گمنام به پایان رساند.
سفر 6000 کیلومتری دوچرخه‌سوار نایینی در کنار قبور شهدا پایان یافت

View more posts from this author